Thứ Sáu, 09-10-2015
 Văn bản chi tiết
NỘI DUNG VĂN BẢN

T?NG LIÊN ÐOÀN LAO Ð?NG VI?T NAM
CÔNG ÐOÀN ÐI?N L?C VI?T NAM
    
S?: 152/CÐÐVN
V/v: Hu?ng d?n m?c thu doàn phí công doàn          t? ngày 01/5/2010
C?NG HOÀ XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM
Ð?c l?p – T? do – H?nh phúc
 
Hà N?i, ngày 26 tháng 5 nam 2010

 
Kính g?i: Công doàn các don v? tr?c thu?c
 
 
Th?c hi?n van b?n hu?ng d?n s? 826/HD-TLÐ ngày 01 tháng 6 nam 2009 c?a T?ng Liên doàn Lao d?ng Vi?t Nam v? “Hu?ng d?n dóng doàn phí công doàn”.
Công doàn Ði?n l?c Vi?t Nam th?ng nh?t trong h? th?ng công doàn Ði?n l?c Vi?t Nam v? m?c dóng doàn phí công doàn c?a doàn viên công doàn nhu sau:
1. M?c dóng doàn phí công doàn: B?ng 1% ti?n luong, ti?n công doanh nghi?p, co quan, t? ch?c th?c tr? cho doàn viên hàng tháng, nhung t?i da không quá 10% ti?n luong t?i thi?u chung theo quy d?nh c?a Nhà nu?c.
T? 01/01/2010 d?n 30/4/2010, th?c hi?n m?c dóng doàn phí c?a doàn viên công doàn b?ng 1% ti?n luong don v? th?c tr? cho doàn viên hàng tháng, t?i da không quá 65.000d bình quân tháng/nam (Ngh? d?nh s? 33/2009/NÐ-CP ngày 06 tháng 4 nam 2009 c?a Chính ph? quy d?nh m?c luong t?i thi?u là 650.000d/tháng);
B?t d?u t? 01/5/2010, th?c hi?n m?c dóng doàn phí c?a doàn viên công doàn b?ng 1% ti?n luong don v? th?c tr? cho doàn viên hàng tháng, t?i da không quá 73.000d bình quân tháng/nam (Ngh? d?nh s? 28/2010/NÐ-CP ngày 25 tháng 3 nam 2010 c?a Chính ph? quy d?nh m?c luong t?i thi?u là 730.000d/tháng).
Công doàn Ði?n l?c Vi?t Nam khuy?n khích công doàn các don v? tho? thu?n v?i doàn viên d? thu doàn phí theo 1% ti?n luong, ti?n công th?c tr? cho doàn viên công doàn.
Ðoàn viên công doàn b? ?m dau, thai s?n, tai n?n lao d?ng hu?ng tr? c?p BHXH t? 1 tháng tr? lên thì trong th?i gian ngh? làm vi?c hu?ng tr? c?p BHXH không ph?i dóng doàn phí. T? công doàn có trách nhi?m l?p danh sách báo cáo công doàn co s? s? doàn viên không ph?i dóng doàn phí trong th?i gian dó.
2. Phuong th?c dóng doàn phí:
- Ðoàn phí công doàn do doàn viên t? nguy?n dóng cho công doàn co s? hàng tháng.
- Khuy?n khích vi?c thu doàn phí qua b?ng luong giúp cho qu?n lý và theo dõi thu doàn phí du?c thu?n l?i.
3. Qu?n lý ti?n doàn phí:
- M?c dóng doàn phí theo hu?ng d?n trên ph?i du?c quy d?nh trong quy ch? thu, chi và qu?n lý tài chính c?a công doàn co s?.
- Thu, n?p và s? d?ng doàn phí công doàn ph?i du?c ghi chép, ph?n ánh d?y d?, k?p th?i vào s? k? toán và báo cáo quy?t toán thu, chi qu? công doàn theo quy d?nh c?a T?ng Liên doàn và c?a Công doàn Ði?n l?c Vi?t Nam.
- Công doàn c?p trên co s? có trách nhi?m ki?m tra, hu?ng d?n công doàn co s?; Ban ch?p hành, u? ban ki?m tra công doàn co s? có trách nhi?m ki?m tra dôn d?c, hu?ng d?n công doàn co s? thành viên; công doàn b? ph?n; t? công doàn v? thu, s? d?ng, thanh toán ti?n doàn phí công doàn dúng quy d?nh v? qu?n lý tài chính, tài s?n công doàn.
 

 
Noi nh?n:
- Nhu kính g?i;
- Thu?ng tr?c CÐ ÐLVN;
- Các ban CÐ ÐLVN;
- Luu ban TC, VT.
TM. BAN THU?NG V?
CH? T?CH
 
Ðã ký
 
Tr?n Van Ng?c