Thứ Sáu, 27-03-2015
 Văn bản chi tiết
NỘI DUNG VĂN BẢN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
    
Số: 152/CĐĐVN
V/v: Hướng dẫn mức thu đoàn phí công đoàn          từ ngày 01/5/2010
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010

 
Kính gửi: Công đoàn các đơn vị trực thuộc
 
 
Thực hiện văn bản hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn”.
Công đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất trong hệ thống công đoàn Điện lực Việt Nam về mức đóng đoàn phí công đoàn của đoàn viên công đoàn như sau:
1. Mức đóng đoàn phí công đoàn: Bằng 1% tiền lương, tiền công doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thực trả cho đoàn viên hàng tháng, nhưng tối đa không quá 10% tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước.
Từ 01/01/2010 đến 30/4/2010, thực hiện mức đóng đoàn phí của đoàn viên công đoàn bằng 1% tiền lương đơn vị thực trả cho đoàn viên hàng tháng, tối đa không quá 65.000đ bình quân tháng/năm (Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu là 650.000đ/tháng);
Bắt đầu từ 01/5/2010, thực hiện mức đóng đoàn phí của đoàn viên công đoàn bằng 1% tiền lương đơn vị thực trả cho đoàn viên hàng tháng, tối đa không quá 73.000đ bình quân tháng/năm (Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu là 730.000đ/tháng).
Công đoàn Điện lực Việt Nam khuyến khích công đoàn các đơn vị thoả thuận với đoàn viên để thu đoàn phí theo 1% tiền lương, tiền công thực trả cho đoàn viên công đoàn.
Đoàn viên công đoàn bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động hưởng trợ cấp BHXH từ 1 tháng trở lên thì trong thời gian nghỉ làm việc hưởng trợ cấp BHXH không phải đóng đoàn phí. Tổ công đoàn có trách nhiệm lập danh sách báo cáo công đoàn cơ sở số đoàn viên không phải đóng đoàn phí trong thời gian đó.
2. Phương thức đóng đoàn phí:
- Đoàn phí công đoàn do đoàn viên tự nguyện đóng cho công đoàn cơ sở hàng tháng.
- Khuyến khích việc thu đoàn phí qua bảng lương giúp cho quản lý và theo dõi thu đoàn phí được thuận lợi.
3. Quản lý tiền đoàn phí:
- Mức đóng đoàn phí theo hướng dẫn trên phải được quy định trong quy chế thu, chi và quản lý tài chính của công đoàn cơ sở.
- Thu, nộp và sử dụng đoàn phí công đoàn phải được ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời vào sổ kế toán và báo cáo quyết toán thu, chi quỹ công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn và của Công đoàn Điện lực Việt Nam.
- Công đoàn cấp trên cơ sở có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn công đoàn cơ sở; Ban chấp hành, uỷ ban kiểm tra công đoàn cơ sở có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn công đoàn cơ sở thành viên; công đoàn bộ phận; tổ công đoàn về thu, sử dụng, thanh toán tiền đoàn phí công đoàn đúng quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn.
 

 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực CĐ ĐLVN;
- Các ban CĐ ĐLVN;
- Lưu ban TC, VT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
Đã ký
 
Trần Văn Ngọc