Thứ Bảy, 29-08-2015
 Văn bản chi tiết
NỘI DUNG VĂN BẢN

T?NG LIÊN ÐOÀN LAO Ð?NG              C?NG HOÀ XÃ H?I CH? NGHIA VI?T NAM

              VI?T NAM                                                              Ð?c l?p -  T? do -  H?nh phúc

                      _______________                                                                                       _______________________________

         S?: 649/HD-TLР                                         Hà N?i, ngày 29 tháng  4 nam 2011

 

 

HU?NG D?N TH?C HI?N

QUI CH? KHEN THU?NG C?A T? CH?C CÔNG ÐOÀN

Can c? Lu?t thi dua, Khen thu?ng ngày 26/11/2003, Ngh? d?nh s? 42/2010/NÐ-CP ngày15/4/2010 c?a Chính ph? và Thông tu s? 02 /2011/ TT-BNV ngày 24/01/2011 c?a B? N?i v? hu?ng d?n th?c hi?n Ngh? d?nh s? 42/2010/NÐ- CP c?a Chính ph?;    

Ð? d?ng viên k?p th?i các t?p th? và cá nhân có thành tích xu?t s?c trong phong trào thi dua yêu nu?c do Nhà nu?c và t? ch?c Công doàn phát d?ng; Ðoàn Ch? t?ch T?ng Liên doàn Lao d?ng Vi?t Nam hu?ng d?n th?c hi?n Quy ch? Khen thu?ng c?a t? ch?c công doàn ban hành kèm theo Quy?t d?nh s? 777 /QÐ- TLÐ ngày 26 tháng 5 nam 2004 c? th? nhu sau:

1. V? d?i tu?ng khen thu?ng.

 Các d?i tu?ng quy d?nh t?i Ði?u 2 c?a Quy ch? bao g?m c? doàn viên công doàn, cán b?, công ch?c,viên ch?c, công nhân lao d?ng và t? ch?c Công doàn Vi?t Nam dang làm vi?c và ho?t d?ng ? nu?c ngoài; cá nhân, t? ch?c nu?c ngoài, t? ch?c qu?c t? làm vi?c t?i Vi?t Nam.

Trong m?t nam công tác, m?t d?i tu?ng có th? du?c nhi?u c?p ra quy?t d?nh khen thu?ng v?i các hình th?c khác nhau, nhung trong m?t c?p quy?t d?nh khen thu?ng khi dã du?c khen toàn di?n s? không du?c khen chuyên d? hàng nam và ngu?c l?i,(tr? khen thu?ng vào so k?t, t?ng k?t chuyên d? theo d?t, theo giai do?n).

Ð?i tu?ng n? ngh? thai s?n theo ch? d? quy d?nh c?a nhà nu?c và nh?ng ngu?i có hành d?ng dung c?m c?u ngu?i, c?u tài s?n, nh?ng ngu?i tham gia chi?n d?u, ph?c v? chi?n d?u do b? thuong tích c?n di?u tr?, di?u du?ng theo k?t lu?n c?a co quan y t?, thì th?i gian ngh? v?n du?c tính d? bình xét danh hi?u “Lao d?ng tiên ti?n“.

        Ð?i v?i cá nhân du?c c? di h?c, b?i du?ng ng?n h?n du?i 01 nam, n?u d?t k?t qu? t? lo?i khá tr? lên, ch?p hành t?t quy d?nh c?a co s? dào t?o, b?i du?ng thì k?t h?p v?i th?i gian công tác t?i co quan, don v? d? bình xét danh hi?u “Lao d?ng tiên ti?n”. Các tru?ng h?p di dào t?o t? 01 nam tr? lên, có k?t qu? h?c t?p t? lo?i khá tr? lên thì nam dó du?c x?p tuong duong danh hi?u “Lao d?ng tiên ti?n” d? làm can c? xét t?ng các danh hi?u thi dua và hình th?c khen thu?ng khác.

Tru?ng h?p cá nhân thuyên chuy?n công tác thì don v? m?i có trách nhi?m xem xét t?ng các danh hi?u thi dua trên co s? có ý ki?n nh?n xét c?a don v? cu (d?i v?i tru?ng h?p có th?i gian công tác ? don v? cu t? 6 tháng tr? lên).

Không bình xét thi dua cho các tru?ng h?p: không dang ký thi dua; m?i tuy?n d?ng du?i 10 tháng; ngh? vi?c t? 40 ngày làm vi?c tr? lên; b? x? ph?t hành chính; b? k? lu?t t?  hình th?c khi?n trách tr? lên.

2. Ðang ký thi dua.

- Hàng nam các don v? ph?i t? ch?c cho t?p th?, cá nhân trong don v? dang ký thi dua.

- Các Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung uong; Công doàn ngành Trung uong; Công doàn T?ng Công ty tr?c thu?c T?ng Liên doàn (sau dây g?i t?t là Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong) và các don v? tr?c thu?c T?ng Liên doàn g?i b?n dang ký thi dua (theo m?u s? 12 ) v? T?ng Liên doàn tru?c ngày 01/3 hàng nam. Ðon v?  nào không dang ký thi dua thì không du?c xét t?ng danh hi?u thi dua.

 3. Tiêu chu?n danh hi?u chi?n s? thi dua quy d?nh t?i Ði?u 17 c?a Quy ch? du?c hu?ng d?n nhu sau:

3.1. Danh hi?u “Chi?n si thi dua co s?” du?c xét t?ng cho cá nhân d?t các tiêu chu?n sau:

a). Là “Lao d?ng tiên ti?n”.

b). Có sáng ki?n c?i ti?n k? thu?t, có gi?i pháp công tác, có d? tài nghiên c?u ho?c áp d?ng công ngh? m?i d? tang nang su?t lao d?ng, tang hi?u qu? công tác.

Sáng ki?n c?i ti?n k? thu?t, gi?i pháp công tác, d? tài nghiên c?u ho?c áp d?ng công ngh? m?i ph?i du?c H?i d?ng xét duy?t sáng ki?n c?p co s? công nh?n. H?i d?ng xét duy?t sáng ki?n c?p co s? do Th? tru?ng co quan, don v? có th?m quy?n công nh?n danh hi?u “Chi?n si thi dua co s?” quy?t d?nh thành l?p.

3.2. Danh hi?u "Chi?n s? thi dua T?ng Liên doàn" du?c xét t?ng cho cá nhân d?t 2 tiêu chu?n sau dây:

a). Có thành tích tiêu bi?u xu?t s?c trong s? nh?ng cá nhân 03 l?n liên t?c d?t danh hi?u “Chi?n s? thi dua co s?”;

b) Có sáng ki?n, gi?i pháp công ngh? ho?c công tác, d? tài nghiên c?u có tác d?ng ?nh hu?ng trong ph?m vi t? ch?c Công doàn ho?c t?nh, B?, ngành, doàn th? TW và do H?i d?ng Khoa h?c, sáng ki?n c?p T?ng Liên doàn ho?c t?nh, B?, ngành, doàn th? TW xem xét, công nh?n.

H?i d?ng Khoa h?c, sáng ki?n c?p T?ng Liên doàn ho?c t?nh, B?, ngành TW do T?ng Liên doàn, t?nh, B?, ngành, doàn th? TW quy?t d?nh thành l?p.

3.3. T?ng Liên doàn xét d? ngh? Th? tu?ng Chính ph? t?ng danh hi?u "Chi?n s? thi dua toàn qu?c" cho cá nhân d?t 02 tiêu chu?n sau:

a).  Có thành tích tiêu bi?u xu?t s?c trong s? nh?ng cá nhân có 02 l?n liên t?c d?t danh hi?u chi?n s? thi dua c?p T?ng Liên doàn, c?p B?, ngành, t?nh, doàn th? trung uong.

b). Có sáng ki?n, gi?i pháp công ngh? ho?c công tác, d? tài nghiên c?u có ?nh hu?ng ph?m vi toàn qu?c.

Vi?c dánh giá m?c d? ?nh hu?ng c?a sáng ki?n, gi?i pháp công tác, d? tài nghiên c?u do H?i d?ng Khoa h?c, sáng ki?n c?p T?ng Liên doàn ho?c B?, ngành, t?nh, xem xét, công nh?n.

4.  Tiêu chu?n c? thi dua c?a T?ng Liên doàn quy d?nh t?i Ði?u 9 c?a Quy ch?  du?c hu?ng d?n nhu sau:

C? thi dua c?a T?ng Liên doàn d? khen thu?ng cho các t?p th? d?t du?c thành tích xu?t s?c sau khi k?t thúc th?c hi?n nhi?m v? k? ho?ch hàng nam (C? toàn di?n); l?p du?c thành tích xu?t s?c trong m?t d?t thi dua, m?t chuyên d? công tác do T?ng Liên doàn phát d?ng (C? chuyên d?); l?p du?c thành tích xu?t s?c d?t xu?t (trong hoàn c?nh không d? báo tru?c, di?n ra ngoài d? ki?n k? ho?ch công vi?c bình thu?ng mà t?p th? dó ph?i d?m nh?n).

          4.1. C? toàn di?n c?a T?ng Liên doàn xét t?ng hàng nam cho công doàn co s? d?t tiêu chu?n quy d?nh t?i di?m 1 Ði?u 9 c?a Quy ch? g?m:

          Nh?ng t?p th? d?n d?u kh?i, c?m thi dua Công doàn co s? và du?c l?a ch?n trong s? nh?ng công doàn co s? dã du?c t?ng c? thi dua c?a Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong.

          4.2. C? toàn di?n c?a T?ng Liên doàn xét t?ng hàng nam cho công doàn c?p trên co s? thu?c Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong d?t tiêu chu?n sau:

          Là t?p th? d?t thành tích xu?t s?c d?n d?u các c?m, kh?i thi dua công doàn c?p trên co s? thu?c Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong và du?c l?a ch?n trong s? nh?ng công doàn c?p trên co s? du?c t?ng c? thi dua c?a Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong.

4.3. C? toàn di?n c?a T?ng Liên doàn xét t?ng hàng nam cho Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong d?n d?u kh?i, c?m thi dua c?a T?ng Liên doàn và d?t du?c các tiêu chu?n sau:

- Hoàn thành xu?t s?c vu?t m?c các ch? tiêu thi dua và nhi?m v? du?c giao trong nam; làm t?t công tác xây d?ng và nhân di?n hình tiên ti?n, ph?i có cá nhân du?c t?ng B?ng Lao d?ng sáng t?o;

           - Là t?p th? tiêu bi?u xu?t s?c c?a t? ch?c Công doàn; có nhân t? m?i, mô hình m?i d? các Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong khác h?c t?p;

           - N?i b? doàn k?t, tích c?c th?c hành ti?t ki?m, ch?ng lãng phí, ch?ng tham nhung và các t? n?n xã h?i khác. Không d? x?y ra tiêu c?c, lãng phí trong don v?, lãnh d?o ch? ch?t không b? k? lu?t t? hình th?c khi?n trách tr? lên .

- Thu kinh phí công doàn và n?p ngân sách Công doàn d?y d? theo quy d?nh c?a T?ng Liên doàn.

- Ðu?c H?i d?ng Thi dua Khen thu?ng c?p t?nh, thành ph?; B?, ngành Trung uong dánh giá, x?p lo?i xu?t s?c.

  4.4. Các chuyên d? du?c xét khen thu?ng c? thi dua (C? chuyên d?) c?a T?ng Liên doàn hàng nam g?m: Chuyên d? "Xanh - s?ch - d?p, B?o d?m an toàn v? sinh lao d?ng",  " Van hoá, Th? d?c, Th? thao”và “Gi?i vi?c nu?c, Ð?m vi?c nhà”.

a). Ð?i tu?ng du?c xét t?ng c? thi dua chuyên d? c?a T?ng Liên doàn g?m:

 Công doàn co s? và Công doàn c?p trên co s? ( Không bao g?m Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong, Công doàn T?ng Công ty tr?c thu?c T?ng Liên doàn).

b). Ban Chính sách-Pháp lu?t T?ng Liên doàn xây d?ng tiêu chu?n t?ng c? chuyên d? "Xanh- s?ch- d?p, B?o d?m an toàn v? sinh lao d?ng", Ban Tuyên giáo xây d?ng tiêu chu?n t?ng c? chuyên d? " Van hoá, Th? d?c, Th? thao" và Ban N? công xây d?ng tiêu chu?n t?ng c? chuyên d? “Gi?i vi?c nu?c, Ð?m vi?c nhà” tham muu cho Ðoàn Ch? t?ch T?ng Liên doàn ban hành và hu?ng d?n các c?p Công doàn  th?c hi?n.

4.5. Các chuyên d? khác du?c xét khen thu?ng c? thi dua khi T?ng Liên doàn t? ch?c t?ng k?t chuyên d? và du?c hu?ng d?n khen thu?ng c? th? kèm theo k? ho?ch t?ng k?t.

4.6. Khi t? ch?c t?ng k?t chuyên d? ch? y?u th?c hi?n hình th?c khen thu?ng c?a c?p phát d?ng chuyên d?. Tru?ng h?p t?ng k?t chuyên d? có th?i gian t? 05 nam tr? lên, don v? ch? trì phát d?ng chuyên d? l?a ch?n nh?ng t?p th? có thành tích xu?t s?c tiêu bi?u d? ngh? T?ng Liên doàn xét t?ng c? thi dua và ch? y?u khen thu?ng cho các co s?.

5. Tiêu chu?n C? thi dua c?a Chính ph? quy d?nh t?i Ði?u 19 c?a Quy ch? du?c hu?ng d?n nhu sau:

5.1. T?ng Liên doàn xét trình Th? tu?ng Chính ph? t?ng C? thi dua c?a Chính ph? cho t?p th? d?t các tiêu chu?n sau:  

a). Là t?p th? tiêu bi?u xu?t s?c d?n d?u các kh?i, c?m thi dua c?a T?ng Liên doàn  và du?c l?a ch?n trong s? nh?ng t?p th? dã du?c t?ng C? thi dua c?a T?ng Liên doàn;

b). Có nhân t? m?i, mô hình tiêu bi?u d? công doàn  c? nu?c h?c t?p;

c). Là don v? di d?u trong vi?c th?c hành ti?t ki?m, ch?ng lãng phí, tham nhung và các t? n?n xã h?i;

d). N?i b? doàn k?t, ch?p hành t?t ch? truong, chính sách c?a Ð?ng, pháp  lu?t c?a Nhà nu?c và các qui d?nh c?a t? ch?c Công doàn.

5.2.  Các Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong, và các don v? tr?c thu?c T?ng Liên doàn dang ký C? thi dua c?a Chính ph? v?i  Ban Chính sách- Pháp lu?t T?ng Liên doàn tru?c ngày 01/3  hàng nam.

6. Tiêu chu?n B?ng khen c?a Ban Ch?p hành T?ng Liên doàn quy d?nh t?i  Ði?u 12  c?a Quy ch? du?c hu?ng d?n nhu sau:

 Hình th?c khen thu?ng B?ng khen c?a Ban Ch?p hành T?ng Liên doàn cho các t?p th?, cá nhân d?t du?c thành tích xu?t s?c sau khi k?t thúc th?c hi?n nhi?m v? k? ho?ch hàng nam (B?ng khen toàn di?n); l?p du?c thành tích xu?t s?c trong m?t chuyên d? công tác, d?t thi dua do T?ng Liên doàn phát d?ng (B?ng khen chuyên d?); l?p du?c thành tích xu?t s?c d?t xu?t (trong hoàn c?nh không d? báo tru?c, di?n ra ngoài d? ki?n k? ho?ch công vi?c bình thu?ng mà t?p th? dó ph?i d?m nh?n).

6.1. B?ng khen toàn di?n c?a Ban Ch?p hành T?ng Liên doàn du?c xét t?ng hàng nam cho cá nhân d?t tiêu chu?n sau:

- ? khu v?c hành chính, s? nghi?p, doanh nghi?p Nhà nu?c:

Hoàn thành xu?t s?c nhi?m v?, d?t danh hi?u chi?n s? thi dua co s? liên t?c t? 02 nam tr? lên. Ðã du?c t?ng B?ng khen c?a Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong.

- ? khu v?c kinh t? ngoài nhà nu?c (noi không bình xét các danh hi?u thi dua “lao d?ng tiên ti?n”, “chi?n s? thi dua co s?”….:

Hoàn thành xu?t s?c nhi?m v?, d?t danh hi?u doàn viên công doàn xu?t s?c liên t?c t? 02 nam tr? lên. Ðã du?c t?ng B?ng khen c?a Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong.

6.2. B?ng khen toàn di?n c?a Ban Ch?p hành T?ng Liên doàn du?c xét t?ng cho t?p th? d?t tiêu chu?n sau:

 Hoàn thành xu?t s?c nhi?m v?, d?t 02 l?n liên t?c danh hi?u T?p th? lao d?ng xu?t s?c d?i v?i các don v? hành chính s? nghi?p, doanh nghi?p nhà nu?c ho?c công doàn co s? v?ng m?nh xu?t s?c d?i v?i khu v?c kinh t? ngoài nhà nu?c (noi không t? ch?c bình xét danh hi?u thi dua theo quy d?nh c?a nhà nu?c). Ðã du?c t?ng b?ng khen c?a Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong.

7. Các chuyên d? du?c xét t?ng B?ng khen T?ng Liên doàn hàng nam g?m:  Chuyên d? "Xanh- s?ch- d?p, B?o d?m an toàn v? sinh lao d?ng", " Van hoá, Th? d?c, Th? thao" và "Gi?i vi?c nu?c, Ð?m vi?c nhà".

          7.1. Ð?i t­u?ng du?c xét t?ng B?ng khen chuyên d? T?ng Liên doàn  g?m:

          T?p th?, cá nhân ? các don v? co s?, c?p trên co s? thu?c Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong và các don v? tr?c thu?c T?ng Liên doàn l?p du?c thành tích xu?t s?c, d?t tiêu chu?n B?ng khen chuyên d? c?a T?ng Liên doàn.

          7.2. Ban Chính sách- Pháp lu?t xây d?ng tiêu chu?n t?ng B?ng khen chuyên d? "Xanh - s?ch - d?p, B?o d?m an toàn v? sinh lao d?ng"; Ban Tuyên giáo xây d?ng tiêu chu?n t?ng B?ng khen chuyên d? "Van hoá, Th? d?c, Th? thao" và Ban N? công xây d?ng tiêu chu?n t?ng B?ng khen chuyên d? “ Gi?i vi?c nu?c, Ð?m vi?c nhà” tham muu cho Ðoàn Ch? t?ch T?ng Liên doàn ban hành và hu?ng d?n các c?p Công doàn  th?c hi?n.

          7.3. Các chuyên d? khác ch? xét khen thu?ng B?ng khen T?ng Liên doàn vào d?p t?ng k?t theo k? ho?ch c?a Ðoàn Ch? t?ch T?ng Liên doàn và du?c hu?ng d?n khen thu?ng trong k? ho?ch t?ng k?t.

8. S? lu?ng c? và b?ng khen c?a T?ng Liên doàn hàng nam.

8.1. S? lu?ng c? toàn di?n.

a). C? toàn di?n cho công doàn co s?:

 M?i Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, công doàn ngành Trung uong d? ngh? T?ng Liên doàn xét t?ng C? thi dua cho công doàn co s? v?i s? lu?ng không vu?t quá 20% t?ng s? nh?ng công doàn co s? du?c t?ng C? thi dua c?a Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong.

b). C? toàn di?n cho Công doàn c?p trên co s? thu?c Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong:

M?i Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong d? ngh? T?ng Liên doàn xét t?ng C? thi dua cho Công doàn c?p trên co s? thu?c Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong v?i s? lu?ng không vu?t quá 20% t?ng s? nh?ng Công doàn c?p trên co s? du?c t?ng C? thi dua c?a Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong.

8.2. S? lu?ng c? chuyên d?.

          Can c? tiêu chu?n quy d?nh t?ng c? chuyên d?, Ban Chính sách- Pháp lu?t, Ban Tuyên giáo và Ban N? công T?ng Liên doàn xây d?ng thang, b?ng di?m trình Ðoàn Ch? t?ch ban hành d? làm co s? l?a ch?n các don v? có thành tích xu?t s?c c?a t?ng chuyên d? d? ngh? T?ng Liên doàn xem xét t?ng c?; s? lu?ng  d? ngh? t?i da không quá 50 c? cho m?i chuyên d?. Khi d? ngh? t?ng c? chuyên d? c?n xem xét d? tránh d? ngh? trùng l?p v?i d? ngh? t?ng c? toàn di?n.

8.3. S? lu?ng b?ng khen toàn di?n:

          - T?p th? (bao g?m công doàn co s? và công doàn c?p trên co s?):

T?ng Liên doàn xét t?ng b?ng khen không quá 01% t?ng s? công doàn co s? thu?c Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong; 

          - Cá nhân (cán b?, doàn viên): T?ng Liên doàn xét t?ng b?ng khen không quá 0,02% t?ng s? doàn viên công doàn thu?c Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong.

          8.4. S? lu?ng b?ng khen chuyên d?:  M?i chuyên d? không quá 300 b?ng khen.

9. Các c?m, kh?i thi dua c?a T?ng Liên doàn và s? lu?ng c? thi dua toàn di?n hàng nam cho các c?m, kh?i g?m:

9.1. C?m 05 Liên doàn Lao d?ng (LÐLÐ) thành ph? tr?c thu?c Trung uong:

          H?i Phòng, Hà N?i, Ðà N?ng, TP H? Chí Minh, C?n Tho: (03 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 02 c? xu?t s?c.

9.2. C?m 09 LÐLР t?nh  khu v?c Ð?ng B?ng Sông H?ng:

Hà Nam, Nam Ð?nh, Thái Bình, Ninh Bình, Qu?ng Ninh, Hung Yên, H?i Duong, Vinh Phúc, B?c Ninh: (03 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 02 c? xu?t s?c.

9.3. C?m 07 LÐLÐ t?nh  Biên gi?i phía B?c:

Son La, Ði?n Biên, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, L?ng Son, Cao B?ng: (02 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 01 c? xu?t s?c.

9.4. C?m 07  LÐLÐ t?nh  Trung du và Mi?n Núi phía B?c:

 Hoà Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, B?c K?n, Thái Nguyên, Phú Th?, B?c Giang: (02 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 01 c? xu?t s?c.

9.5. C?m 06 LÐLÐ t?nh khu v?c B?c Trung B?:

Thanh Hoá, Ngh? An, Hà Tinh, Qu?ng Bình, Qu?ng Tr?, Th?a Thiên Hu?: (02 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 01 c? xu?t s?c.

9.6. C?m 06 LÐLÐ t?nh khu v?c Duyên  h?i Nam  Trung b?:

Qu?ng Nam, Qu?ng Ngãi, Bình Ð?nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Nình Thu?n: (02 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 01 c? xu?t s?c.

 

9.7. C?m 05 LÐLР t?nh  khu v?c Tây Nguyên:                                             

Kon Tum, Gia Lai, Ð?c L?k, Ð?k Nông, Lâm Ð?ng: (02 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 01 c? xu?t s?c.

9.8. C?m 06 LÐLÐ t?nh khu v?c Ðông Nam b?:

Ð?ng Nai, Bình Duong, Bình Phu?c, Tây Ninh, Bà R?a- Vung Tàu, Bình Thu?n: (02 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 01 c? xu?t s?c.

9.9. C?m 12 LÐLР t?nh  khu v?c Tây Nam b?: 

Ti?n Giang, B?n tre, Ð?ng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Long An, H?u Giang, Vinh Long, Trà Vinh, Sóc Trang, B?c Liêu, Cà Mau: (04 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 03 c? xu?t s?c.

9.10. Kh?i  09 Công doàn T?ng Công ty  tr?c thu?c T?ng Liên doàn.

Hàng H?i, Hàng Không, D?u Khí, Ði?n L?c, Than và Khoáng S?n, Ðu?ng S?t, Cao Su. Công nghi?p Tàu Thu?, D?t May: (03 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 02 c? xu?t s?c.

9.11. Kh?i 06 Công doàn Ngành Trung uong thu?c B? chuyên ngành.

Xây D?ng, Giao thông v?n t?i, Ngân Hàng, Công thuong, Nông nghi?p & Phát tri?n nông thôn, Buu di?n: (03 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 02 c? xu?t s?c.

9.12. Kh?i 05 Công doàn Ngành Trung uong hành chính s? nghi?p và l?c lu?ng vu trang.

Giáo d?c, Y t?, Viên ch?c, Ban Công doàn Qu?c phòng, Ban Cán s? Công doàn Công an nhân dân: (02 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 01 c? xu?t s?c.

9.13. Kh?i 07 don v? s? nghi?p tr?c thu?c T?ng Liên doàn.

Vi?n Nghiên c?u Khoa h?c K? thu?t b?o h? lao d?ng, Tru?ng Ð?i h?c Công doàn,Tru?ng Ð?i h?c Tôn Ð?c Th?ng, Nhà Xu?t b?n Lao d?ng, Báo Lao d?ng, T?p chí Lao d?ng và Công doàn, Tru?ng Trung c?p Ngh?: (03 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 02 c? xu?t s?c.

9.14. Kh?i 04 don v? s? nghi?p có thu, doanh nghi?p tr?c thu?c T?ng Liên doàn: Nhà khách T?ng Liên doàn,Van phòng B- Nhà khách T?ng Liên doàn, Công ty Du l?ch Công doàn, Công ty In Công doàn: (02 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 01 c? xu?t s?c.

9.15. Các ban T?ng Liên doàn và Vi?n Công nhân, Công doàn: (02 c?), trong dó 01 c? d?n d?u và 01 c? xu?t s?c.

10. Tiêu chu?n công doàn co s? v?ng m?nh xu?t s?c quy d?nh t?i Ði?u 8 c?a Quy ch? du?c hu?ng d?n nhu sau:

Danh hi?u Công doàn co s? (k? c? Công doàn co s? thành viên), Nghi?p doàn co s? v?ng m?nh xu?t s?c du?c xét t?ng cho công doàn co s? d?t các tiêu chu?n x?p lo?i công doàn co s? v?ng m?nh xu?t s?c hàng nam quy d?nh t?i Hu?ng d?n s? 187/HD- TLÐ ngày16 tháng 02 nam 2011 c?a Ðoàn Ch? t?ch T?ng Liên doàn Lao d?ng Vi?t Nam.

          11. Khen thu?ng K? ni?m chuong “Vì s? nghi?p xây d?ng t? ch?c công doàn’’ th?c hi?n theo Ði?u 11 c?a Quy ch?, Ban T? ch?c T?ng Liên doàn hu?ng d?n các c?p công doàn th?c hi?n.

          12. Khen thu?ng B?ng Lao d?ng sáng t?o.

12.1. Tiêu chu?n xét t?ng B?ng Lao d?ng sáng t?o th?c hi?n theo các quy d?nh t?i Ði?u 14 c?a Quy ch? khen thu?ng.

          12.2. Ð?i v?i d? tài l?n, n?u d? ngh? t?ng B?ng Lao d?ng sáng t?o cho các d?ng tác gi? tham gia thì ph?i xác d?nh du?c nh?ng d? xu?t, sáng ki?n, sáng t?o và hi?u qu? kinh t?, xã h?i c?a t?ng tác gi? dóng góp trong d? tài l?n.

          12.3. Ð?i v?i các gi?i pháp c?i ti?n qu?n lý t? ch?c s?n xu?t mang tính m?i trong ngành ho?c d?a phuong, có kh? nang áp d?ng r?ng rãi và mang l?i hi?u qu? kinh t?, k? thu?t ho?c l?i ích xã h?i ph?i có van b?n công nh?n c?a S? Khoa h?c, Công ngh? d?a phuong ho?c co quan  qu?n lý khoa h?c công ngh? c?a B?, Ngành TW.

13. Th?m quy?n quy?t d?nh khen thu?ng quy d?nh t?i Ði?u 23 và Ði?u 24 c?a Quy ch? khen thu?ng du?c hu?ng d?n nhu sau:

13.1. Ðoàn Ch? t?ch T?ng Liên doàn Lao d?ng Vi?t Nam quy?t d?nh t?ng thu?ng các danh hi?u thi dua và hình th?c khen thu?ng sau:

a). C? thi dua c?a T?ng Liên doàn;

b). Chi?n s? thi dua T?ng Liên doàn;

c). B?ng khen c?a Ban Ch?p hành T?ng Liên doàn;

d). B?ng Lao d?ng sáng t?o;

          d). K? ni?m chuong “Vì s? nghi?p xây d?ng t? ch?c Công doàn";

e). “T?p th? Lao d?ng xu?t s?c” d?i v?i các ban, don v? tr?c thu?c T?ng Liên doàn. 

Ðoàn Ch? t?ch T?ng Liên doàn u? quy?n cho Ban Thu?ng v? các Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong ký quy?t d?nh công nh?n danh hi?u ”T?p th? Lao d?ng xu?t s?c” cho các t?p th? don v? tr?c thu?c và báo cáo k?t qu? v? T?ng Liên doàn.

13.2. Ban Thu?ng v? Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?,Công doàn ngành Trung uong quy?t d?nh t?ng thu?ng các danh hi?u thi dua và hình th?c khen thu?ng sau:

a). C? thi dua c?a Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong.

b). B?ng khen c?a Ban Ch?p hành Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong.

c). Quy?t d?nh t?ng thu?ng các danh hi?u “Chi?n s? thi dua co s?”, “T?p th? lao d?ng tiên ti?n”, “Lao d?ng tiên ti?n” ? co quan và các don v? thu?c Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong, các Liên doàn Lao d?ng t? c?p qu?n, huy?n, th? xã và tuong duong tr? lên.

d). Quy?t d?nh công nh?n danh hi?u “T?p th? lao d?ng xu?t s?c” cho các ban, don v? tr?c thu?c Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?, Công doàn ngành Trung uong  theo u? quy?n c?a Ðoàn Ch? t?ch T?ng Liên doàn Lao d?ng Vi?t Nam và báo cáo k?t qu? v? T?ng Liên doàn.

Vi?c bình xét, công nh?n các danh hi?u thi dua d?i v?i t?p th? và cán b? công doàn chuyên trách c?a công doàn co s?, c?p trên tr?c ti?p co s? (Công ty, T?ng Công ty ho?c tuong duong) th?c hi?n cùng v?i công nhân, viên ch?c, lao d?ng trong co quan, don v?, doanh nghi?p và do th? tru?ng co quan, don v?; giám d?c doanh nghi?p quy?t d?nh công nh?n.

13.3. Th? tru?ng Co quan T?ng Liên doàn  Lao d?ng Vi?t Nam quy?t d?nh khen thu?ng:

- Danh hi?u “Chi?n s? thi dua co s? ", “T?p th? lao d?ng tiên ti?n” cho cá nhân, t?p th? thu?c Co quan T?ng Liên doàn ;

- Danh hi?u “ T?p th? lao d?ng xu?t s?c” cho các t?p th? thu?c Co quan T?ng Liên doàn và các don v? s? nghi?p, s?n xu?t kinh doanh tr?c thu?c T?ng Liên doàn.

13.4. Th? tru?ng các don v? s? nghi?p, giám d?c các don v? s?n xu?t kinh doanh tr?c thu?c T?ng Liên doàn quy?t d?nh các danh hi?u: "Chi?n s? thi dua co s?", "Lao d?ng tiên ti?n", "T?p th? lao d?ng tiên ti?n" cho cá nhân, t?p th? c?a don v? mình qu?n lý.

          14.  H? so d? ngh? T?ng Liên doàn khen thu?ng:

 14.1. H? so d? ngh?  t?ng c? thi dua và b?ng khen g?m có:

          a).T? trình c?a Ban Thu?ng v? Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong(theo m?u s? 1 );

          b). Danh sách d? ngh? khen thu?ng (theo m?u s? 2 ).

  c). G?i thu di?n t? danh sách d? ngh? khen thu?ng (N?u s? lu?ng d? ngh? khen thu?ng t? 10 tru?ng h?p tr? lên)  v? T?ng Liên doàn.

          d). Tóm t?t thành tích t?p th?, cá nhân d? ngh? t?ng C? thi dua và B?ng khen ( theo m?u s? 3 );

          d). Báo cáo thành tích c?a don v? d? ngh? t?ng c? (theo m?u s? 4).

Th?i h?n trình h? so d? ngh? T?ng Liên doàn quy?t d?nh khen thu?ng thành tích nam công tác g?i v? T?ng Liên doàn ch?m nh?t ngày 31/ 3 nam sau;

 Trình khen thu?ng theo nam h?c, h? so g?i v? T?ng Liên doàn ch?m nh?t ngày 30/ 9  hàng nam.

          14.2.  H? so d? ngh? t?ng B?ng Lao d?ng sáng t?o g?m có:

          a). T? trình c?a Ban Thu?ng v? Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong (v?n d?ng theo m?u s? 1 );

          b). Danh sách trích ngang và tóm t?t các gi?i pháp, sáng ki?n c?a các cá nhân du?c d? ngh? t?ng b?ng lao d?ng sáng t?o (theo m?u s? 5);

   c). G?i thu di?n t? danh sách d? ngh? khen thu?ng (N?u s? lu?ng d? ngh? khen thu?ng t? 10 tru?ng h?p tr? lên) v? T?ng Liên doàn.

          d). Báo cáo thành tích (theo m?u s? 6);

          d). Van b?n công nh?n gi?i pháp, sáng ki?n g?m m?t trong các lo?i sau:

          + Gi?y ch?ng nh?n sáng ki?n ho?c quy?t d?nh công nh?n sáng ki?n c?a c?p có th?m quy?n;

          + B?ng b?o h? quy?n s? h?u trí tu?;

          + Biên b?n nghi?m thu d? tài nghiên c?u khoa h?c c?p t?nh, B?, ngành Trung uong, Nhà nu?c kèm theo quy?t d?nh thành l?p H?i d?ng nghi?m thu và van b?n xác nh?n hi?u qu? kinh t? ho?c hi?u qu? xã h?i c?a d? tài dã du?c áp d?ng vào th?c t?.

Th?i h?n trình h? so d? ngh? T?ng Liên doàn khen thu?ng lao d?ng sáng t?o g?i v? T?ng Liên doàn ch?m nh?t ngày 31/ 7 hàng nam.

          15. Ð?i tu?ng, tuy?n trình khen thu?ng Nhà nu?c qua T?ng Liên doàn.

  Ð?i tu?ng du?c T?ng Liên doàn Lao d?ng Vi?t Nam trình Th? tu?ng Chính ph?, Ch? t?ch nu?c khen thu?ng th?c hi?n theo Thông tu s? 02/2011/ TT-BNV ngày 24 tháng 01 nam 2011 c?a B? N?i v? v? vi?c Hu?ng d?n th?c hi?n Ngh? d?nh s? 42/2010/NÐ-CP ngày 15/4/2010 c?a Chính ph?, c? th? nhu sau:

          a - Ð?i v?i cá nhân:

           Cán b? công doàn chuyên trách ? các ban, don v? tr?c thu?c T?ng Liên doàn và cán b? chuyên trách ? các ban, don v? tr?c thu?c Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung uong, Công doàn Ngành Trung uong, Công doàn T?ng Công ty tr?c thu?c T?ng Liên doàn;

          b - Ð?i v?i t?p th?: 

          - Các ban, don v? tr?c thu?c T?ng Liên doàn; các Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung uong, Công doàn Ngành Trung uong, Công doàn T?ng Công ty tr?c thu?c T?ng Liên doàn bao g?m các ban, don v? (s? nghi?p, s?n xu?t kinh doanh tr?c thu?c);

          T?p th? công doàn các c?p, cán b? công doàn không thu?c d?i tu?ng qui d?nh t?i di?m (a) và (b) trên dây trình khen thu?ng Nhà nu?c theo tuy?n U? ban nhân dân t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung uong ho?c B?, ngành Trung uong.

16. H? so, th?i di?m trình khen thu?ng nhà nu?c.

Th?i h?n trình h? so d? ngh? các hình th?c khen thu?ng thu?ng xuyên c?p Nhà nu?c g?i v? T?ng Liên doàn ch?m nh?t ngày 30/ 4 hàng nam.

 Trong m?t nam, không trình hai hình th?c khen thu?ng c?p nhà nu?c cho m?t d?i tu?ng, tr? các tru?ng h?p khen thu?ng thành tích d?t xu?t. Các tru?ng h?p d? ngh? t?ng thu?ng Huân chuong có tiêu chu?n liên quan d?n ''B?ng khen c?a Th? tu?ng Chính ph?'', thì sau 2 nam du?c t?ng ''B?ng khen c?a Th? tu?ng Chính ph?'' m?i d? ngh? xét t?ng Huân chuong.

16.1. Ð?i v?i nh?ng don v? có nghia v? n?p ngân sách cho nhà nu?c, khi trình các hình th?c khen thu?ng c?p nhà nu?c cho don v? và Th? tru?ng don v?, ph?i có xác nh?n c?a co quan tài chính v? nh?ng n?i dung sau:

a) Xác nh?n s? ti?n thu? và các kho?n thu khác th?c t? dã n?p trong nam so v?i dang ký;

b) T? l? % v? s? n?p ngân sách nhà nu?c so v?i nam tru?c;

c) Ðã n?p d?, dúng các lo?i thu?, các kho?n thu khác theo quy d?nh c?a pháp lu?t và n?p dúng th?i h?n.

          1.6.2 . H? so d? ngh? T?ng Liên doàn trình khen thu?ng Nhà nu?c g?m:

a). Danh hi?u Chi?n s? thi dua toàn qu?c:

  Th?i h?n g?i h? so d? ngh? t?ng thu?ng danh hi?u Chi?n s? thi dua Toàn qu?c v? T?ng Liên doàn  tru?c ngày 01  tháng 4 nam sau.

H? so d? ngh? t?ng thu?ng danh hi?u Chi?n s? thi dua Toàn qu?c g?m có:

+ T? trình kèm theo danh sách d? ngh? t?ng thu?ng danh hi?u “Chi?n s? thi dua toàn qu?c” c?a Ban Thu?ng v? Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong (03 b?n) ;

+ 03 b?n báo cáo thành tích có xác nh?n c?a th? tru?ng c?p trên tr?c ti?p (Theo m?u s? 7) và 12 b?n tóm t?t thành tích cá nhân (Theo m?u s? 8) ;

+ Báo cáo tóm t?t v? n?i dung các d? tài, sáng ki?n, kinh nghi?m, các gi?i pháp công tác và qu?n lý dem l?i hi?u qu? thi?t th?c du?c H?i d?ng Khoa h?c, sáng ki?n c?p B?, ngành, doàn th? trung uong, t?nh, thành ph? tr?c thu?c trung uong xác nh?n (03 b?n);

+ G?i thu di?n t? b?n tóm t?t thành tích cá nhân và báo cáo tóm t?t v? n?i dung các d? tài, sáng ki?n, kinh nghi?m, các gi?i pháp công tác c?a cá nhân du?c d? ngh? khen thu?ng v? T?ng Liên doàn.

+ Biên b?n và k?t qu? b? phi?u kín c?a H?i d?ng Thi dua- Khen thu?ng c?p Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong; don v? tr?c thu?c T?ng Liên doàn; ph?i có s? phi?u d?ng ý c?a các thành viên H?i d?ng t? 90% tr? lên (03 b?n).

b). C? thi dua c?a Chính ph?

H? so d? ngh? t?ng C? thi dua c?a Chính ph? g?m có:

+ T? trình kèm theo danh sách d? ngh? t?ng C? thi dua c?a Chính ph? c?a Ban Thu?ng v? Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong (03 b?n) ;

+ 03 b?n báo cáo thành tích  c?a t?p th? có xác nh?n c?a th? tru?ng c?p trên tr?c ti?p (Theo m?u s? 9) và 12 b?n tóm t?t thành tích (Theo m?u s? 10);

+ G?i thu di?n t? b?n tóm t?t thành tích c?a t?p th? du?c d? ngh? khen thu?ng v? T?ng Liên doàn.

+ Biên b?n và k?t qu? b? phi?u kín c?a H?i d?ng Thi dua - Khen thu?ng c?p Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong; don v? tr?c thu?c T?ng Liên doàn (03 b?n).

Th?i h?n g?i h? so d? ngh? t?ng C? thi dua c?a Chính ph? v? T?ng Liên doàn ch?m nh?t ngày15 tháng 3  nam sau.

c.  Huân chuong các lo?i

H? so d? ngh? t?ng thu?ng Huân chuong các lo?i g?m có:

+ T? trình c?a Ban Thu?ng v? Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong kèm theo danh sách d? ngh? t?ng thu?ng Huân chuong (03 b?n);

+ 03 b?n báo cáo thành tích có xác nh?n c?a th? tru?ng c?p trên tr?c ti?p  (T?p th? theo m?u s? 9; cá nhân theo m?u s? 7) và12 b?n báo cáo tóm t?t thành tích (T?p th? theo m?u s? 10 ; cá nhân theo m?u s? 8) c?a các tru?ng h?p d? ngh? khen thu?ng;

+ G?i thu di?n t? b?n tóm t?t thành tích c?a t?p th?, cá nhân du?c d? ngh? khen thu?ng v? T?ng Liên doàn.

­+ Biên b?n và k?t qu? b? phi?u kín c?a H?i d?ng Thi dua- Khen thu?ng c?p Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong; don v? tr?c thu?c T?ng Liên doàn (03 b?n).

d). B?ng khen c?a Th? tu?ng Chính ph?.

 H? so d? ngh? t?ng thu?ng B?ng khen c?a Th? tu?ng Chính ph? g?m có:

+ T? trình kèm theo danh sách d? ngh? t?ng “B?ng khen c?a Th? tu?ng Chính ph?” c?a Ban Thu?ng v? Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong (03 b?n);

+ 03 b?n báo cáo thành tích có xác nh?n c?a th? tru?ng c?p trên tr?c ti?p (T?p th? theo m?u s? 9 ; cá nhân theo m?u s? 7)  và 12 b?n báo cáo tóm t?t thành tích (T?p th? theo m?u s? 10 ; cá nhân theo m?u s? 8) c?a các tru?ng h?p d? ngh? khen thu?ng; 

+ G?i thu di?n t? b?n tóm t?t thành tích c?a t?p th?, cá nhân du?c d? ngh? khen thu?ng v? T?ng Liên doàn.

­+ Biên b?n và k?t qu? b? phi?u kín c?a H?i d?ng Thi dua- Khen thu?ng c?p Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong; don v? tr?c thu?c T?ng Liên doàn (03 b?n).

17. M?u và kích thu?c c?, b?ng khen, gi?y khen c?a công doàn du?c quy d?nh nhu sau:

17.1. C? thi dua.

C? T?ng Liên doàn và C? c?a Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong: Theo m?u s? 11.

17.2.  B?ng khen: 

 -  B?ng khen T?ng Liên doàn:  Kích thu?c 400 mm x 300 mm; du?ng trang trí hoa van phía trong:  320 mm x  230 mm.

 - B?ng khen c?a Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong: Kích thu?c: 370 mm x  270 mm; du?ng trang trí hoa van phía trong: 290 mm x 190 mm.

17.3. Gi?y khen:  Kích thu?c 360 mm  x   260 mm ; du?ng trang trí hoa van phía trong: 290 mm  x  190 mm.

            18. M?c ti?n thu?ng kèm theo các danh hi?u thi dua và hình th?c khen thu?ng:

Ti?n thu?ng kèm theo các quy?t d?nh khen thu?ng do c?p d? ngh? khen thu?ng chi. T?ng Liên doàn chi ti?n thu?ng kèm theo B?ng lao d?ng sáng t?o và ti?n thu?ng cho các t?p th?, cá nhân du?c khen thu?ng t?i h?i ngh? t?ng k?t do T?ng Liên doàn t? ch?c.

M?c ti?n thu?ng kèm theo các danh hi?u thi dua và hình th?c khen thu?ng trong h? th?ng công doàn du?c tính trên co s? m?c luong t?i thi?u chung do Chính ph? quy d?nh dang có hi?u l?c vào th?i di?m ban hành quy?t d?nh khen thu?ng nhân v?i h? s? quy d?nh và làm tròn s? lên hàng ch?c ngàn d?ng, c? th? nhu sau:

 

Danh hi?u thi dua

M?c ti?n thu?ng

(Ðu?c tính theo h? s? quy d?nh du?i dây nhân v?i  m?c luong t?i thi?u chung)

1.          

Chi?n si thi dua toàn qu?c

4,5

2.          

Chi?n si thi dua t?ng Liên doàn

3,0

3.          

Chi?n si thi dua co s?

1,0

4.          

T?p th? lao d?ng xu?t s?c

1,5

5.          

T?p th? Lao d?ng tiên ti?n

0,8

6.          

Lao d?ng tiên ti?n

0,3

7.          

C? thi dua c?a Chính ph?

24,5

8.          

C? thi dua TLÐ:                          +Toàn di?n

                                                    + Chuyên d?

15,5

10,0

        C? thi dua c?a Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong; Công doàn T?ng Công ty tr?c thu?c T?ng Liên doàn:

9.          

 C? toàn di?n :

9,0

10.     

C? chuyên d?:

6,0

 

HÌNH TH?C KHEN THU?NG

M?C THU?NG

M?C THU?NG

11.     

Huân chuong Sao vàng:                   - Cá nhân

                                                         - T?p th?.

46,0

92,0

12.     

Huân chuong H? Chí Minh:            - Cá nhân

                                                         - T?p th?.

30,5

61,0

13.     

Huân chuong Ð?c l?p h?ng Nh?t:  - Cá nhân.

                                                         - T?p th?

15,0

30,0

14.     

Huân chuong Ð?c l?p h?ng Nhì:     - Cá nhân

                                                         - T?p th?

12,5

25,0

15.     

Huân chuong Ð?c l?p h?ng Ba:       - Cá nhân

                                                         - T?p th?

10,5

21,0

16.     

Huân chuong Lao d?ng h?ng Nh?t: - Cá nhân.

                                                         - T?p th?

9,0

18,0

17.     

Huân chuong Lao d?ng h?ng Nhì:  - Cá nhân

                                                         - T?p th?

7,5

15,0

18.     

Huân chuong Lao d?ng h?ng Ba:    - Cá nhân

                                                        - T?p th?

4,5

9,0

19.     

B?ng khen c?a Th? tu?ng Chính ph?:  - Cá nhân

                                                              - T?p th?

1,5

3,0

20.     

 

 

 

 

B?ng khen TLÐ:     

      + B?ng khen toàn di?n:             - Cá nhân

                                                        - T?p th?

     + B?ng khen Chuyên d?:           - Cá nhân

                                                        - T?p th?

 

1,0

2,0

0,7

1,4

21.     

B?ng Lao d?ng sáng t?o

1,3

22.     

K? ni?m chuong ”Vì s? nghi?p xây d?ng t? ch?c công doàn”.

0,6

       B?ng khen c?a Liên doàn Lao d?ng t?nh, thành ph?; Công doàn ngành Trung uong; Công doàn T?ng Công ty tr?c thu?c T?ng Liên doàn:

23.    

B?ng khen Toàn di?n:              - T?p th?.

                                                     - Cá nhân.

1,0

0,5

24.    

B?ng khen  Chuyên d?:            - T?p th?

                                                 - Cá nhân

0,8

0,4

25.    

Gi?y khen c?a Công doàn c?p trên tr?c ti?p co s? và CÐCS:                            - Cá nhân

                                                       - T?p th?

 

0,2

0,4

Van b?n hu?ng d?n này có hi?u l?c thi hành k? t? ngày ký và thay th? Thông tri s?  01/TTr-TLÐ ngày 14/9/2007 c?a Ðoàn Ch? t?ch T?ng Liên doàn Lao d?ng Vi?t Nam hu?ng d?n th?c hi?n Quy ch? Khen thu?ng c?a t? ch?c Công doàn và van b?n s? 2236/ HD-TLÐ ngày 31/12/2010 v? hu?ng d?n th?m quy?n quy?t d?nh khen thu?ng và m?c ti?n thu?ng áp d?ng trong t? ch?c Công doàn.

Trong quá trình th?c hi?n n?u có di?u gì vu?ng m?c, công doàn các c?p ph?n ánh k?p th?i v? T?ng Liên doàn d? xem xét gi?i quy?t.

                                                                                            TM. ÐOÀN CH? T?CH

                                                                                 PHÓ CH? T?CH THU?NG TR?C

Noi nh?n:

- Các d/c U? viên ÐCT- TLÐ;

- LÐLÐ t?nh, TP; CÐ ngành TW;                                                                     (Ðã  ký)

- CÐ T?ng CTy tr?c thu?c TLР         

- Các ban, don v? tr?c thu?c TLÐ.

- Luu VT.

                                                                               Nguy?n Hoà Bình