• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020

  • 28/09/2020

Ngày 25/9/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 405/CĐĐVN-TG về việc Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

  • 28/09/2020

Ngày 25/9/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 406/CĐĐVN-TG về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu và 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai Chương trình chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam"

  • 24/09/2020

Ngày 22/9/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 397/CĐĐVN-CSPL về việc Triển khai Chương trình chạy tiếp sức "Lên cùng Việt Nam" gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Nội dung đối thoại cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam định kỳ Quý IV - 2020

  • 22/09/2020

Ngày 21/9/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 393/CĐĐVN-CSPL về việc Nội dung đối thoại cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam định kỳ Quý IV - 2020 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư

  • 11/09/2020

Ngày 09/9/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 376/HD-CĐĐVN về việc Hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ...

Chi tiết...


Tham gia và tương tác Nhóm riêng tư “Đồng nghiệp EVN” trên Facebook

  • 10/09/2020

Ngày 09/9/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 377/CĐĐVN-TG về việc Tham gia và tương tác Nhóm riêng tư “Đồng nghiệp EVN” trên Facebook, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

  • 10/09/2020

Ngày 09/9/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 379/HD-CĐĐVN về việc Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-MTTW và Thông trí số 06/TT-MTTW

  • 10/09/2020

Ngày 09/9/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 378/CĐĐVN-TG về việc Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-MTTW và Thông trí số 06/TT-MTTW gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Phổ biến, tuyên truyền người lao động áp dụng "Cẩm nang an toàn"

  • 10/09/2020

Ngày 09/9/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 375/CĐĐVN-CSPL về việc Phổ biến, tuyên truyền người lao động áp dụng "Cẩm nang an toàn" gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai phổ biến cho người lao động.

Chi tiết...


Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

  • 07/09/2020

Ngày 03/9/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn số 363/CĐĐVN-TG về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng gửi các đơn vị triển khai thực hiện.

Chi tiết...