• Đoàn viên, người lao động Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam quyết tậm thực hiện mục tiêu kép "Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; phòng, chống dịch Covid-19 an toàn". 

Sơ đồ tổ chức Công đoàn Điện lực Việt Nam

  • 04/05/2010 02:09
  • Theo: