• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.                                      Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM KHOÁ III (NHIỆM KỲ 2008 - 2013)

   

  Ông Trần Văn Ngọc

   Sinh ngày: 10/8/1954
   Dân tộc: Kinh
   Ngày vào Đảng: 29/12/1984
   Trình độ:
     + Văn hoá:  10/10
     + Chính trị:  Cao cấp
   Chức vụ công tác: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam   

 

    

 

 

  

  Ông Phan Ngọc Trác

   Sinh ngày: 05/8/1953
   Dân tộc: Kinh
   Ngày vào Đảng: 22/11/1984
   Trình độ:
     + Văn hoá: 10/10
     + Chính trị: Cao cấp
   Chức vụ công tác: Phó chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

 

 

     Ông Nguyễn Hồng Chiến

   Sinh ngày: 03/05/1956
   Dân tộc: Kinh
   Ngày vào Đảng: 8/9/1989
   Trình độ:
     + Văn hoá: 10/10
     + Chính trị:  Cao cấp
   Chức vụ công tác: Phó chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

 

 

 

 

 

    Ông Nguyễn Mạnh Hùng

    Sinh ngày: 11/7/1954
    Dân tộc:  Kinh
    Ngày vào Đảng: 02/12/1993
    Trình độ:
      + Văn hoá:10/10
      + Chính trị: Cử nhân
    Chức vụ công tác:  Uỷ viên Thường vụ Công đoàn Điện lực VN, Phó TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam    

 

 

    Ông Phan Văn Lý
 
    Sinh ngày: 05/8/1955
    Dân tộc: Kinh
    Ngày vào Đảng: 9/5/1980
    Trình độ:
      + Văn hoá: 10/10
      + Chính trị: Cao cấp
    Chức vụ công tác: Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam    

 

 

 

    Ông Nguyễn Văn Lâm

    Sinh ngày: 06/4/1957
    Dân tộc: Kinh
    Ngày vào Đảng: 18/12/1983
    Trình độ:
      + Văn hoá:10/10
      + Chính trị: Cao cấp
    Chức vụ công tác: Uỷ viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ viên Thường vụ Công đoàn Điện lực VN, Chủ tịch Công đoàn Công ty TT Điện 4        


 

 

 Ông Nguyễn Văn Tiệp

    Sinh ngày: 12/1/1959
    Dân tộc: Kinh
    Ngày vào Đảng: 30/4/1986
    Trình độ:
      + Văn hoá: 10/10
      + Chính trị: Cao cấp
    Chức vụ công tác:  Uỷ viên Thường vụ Công đoàn Điện lực VN, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực 1   

 

 

    Ông Lê Minh Ba

    Sinh ngày: 26/8/1958
    Dân tộc: Kinh
    Ngày vào Đảng:  19/11/1982
    Trình độ:
      + Văn hoá:  10/10
      + Chính trị:  Cao cấp
    Chức vụ công tác:  Uỷ viên Thường vụ Công đoàn Điện lực VN, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực 2

 

 

 Ông Phạm Quốc Khánh

    Sinh ngày: 02/9/1961
    Dân tộc:  Kinh
    Ngày vào Đảng:  16/03/1993
    Trình độ:
      + Văn hoá: 10/10
      + Chính trị: Cử nhân
    Chức vụ công tác: Uỷ viên Thường vụ Công đoàn Điện lực VN, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực 3

  • 20/04/2010 03:07