• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Công đoàn ĐLVN: Hướng dẫn các đơn vị thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”

Ngày 25/8, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 423/CV-CĐĐVN về việc thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ”.

Thực hiện Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện như sau:

1. Đối tượng, điều kiện, mức được hỗ trợ:

a) Đối tượng hưởng là đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất.

b) Đơn vị đang thực hiện “3 tại chỗ” phải thuộc các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thi 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

c) Mức hỗ trợ:

- Đối với người lao động có thời gian thực hiện “3 tại chỗ” từ 10 ngày trở lên: 1.000.000 đồng/người, hỗ trợ 01 lần.

- Đối với người lao động có thời gian thực hiện “3 tại chỗ” dưới 10 ngày: 500.000 đồng/người; nếu sau đó người lao động được tiếp tục huy động thực hiện “3 tại chỗ” sẽ được hỗ trợ tiếp ở mức: 500.000 đồng/người.

 2. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các Tổng công ty.

Do công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cấp hỗ trợ cho công đoàn cơ sở từ nguồn tài chính tích lũy của đơn vị còn được sử dụng tại thời điểm cấp và đảm bảo sau khi cấp số dư tại đơn vị còn tối thiểu 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng).

Trường hợp không đủ nguồn để cấp hỗ trợ (số dư tích lũy còn dưới 1 tỷ đồng) thì Công đoàn Tổng công ty báo cáo lên Công đoàn Điện lực Việt Nam.

b) Đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Do Công đoàn Điện lực Việt Nam cấp hỗ trợ.

3. Cách thức triển khai thực hiện:

- Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định cấp kinh phí.

- Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất lên CĐ ĐLVN để CĐ ĐLVN thẩm định và cấp kinh phí.

4. Thời điểm thực hiện hỗ trợ và ngày thực hiện “3 tại chỗ” được tính từ ngày 24 tháng 8 năm 2021.

  • 30/08/2021 09:40
  • Bộ phận Tuyên giáo CĐ ĐLVN (tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét