• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Công đoàn PC Sơn La: Huấn luyện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Ngày 20/7, Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) tổ chức tập huấn, huấn luyện qua hội nghị trực tuyến và MS Team công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) định kỳ năm 2021 cho 93 CBCNV là Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên, Cán bộ an toàn chuyên trách, An toàn vệ sinh viên các đơn vị. Ông Nguyễn Viết Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty và Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Công ty dự và chủ trì lớp tập huấn.

Điểm cầu trụ sở Công ty Điện lực Sơn La

Nội dung bồi huấn gồm các văn bản của Nhà nước, vai trò của tổ chức Công đoàn và công tác ATVSLĐ đối với cán bộ Công đoàn cơ sở, mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của mạng lưới này; nhận diện mối nguy hiểm; có hại tại nơi làm việc; các phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; Thực hành phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp. Thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp và thực hành các phương pháp sơ cứu đơn giản. Một số nội dung cụ thể của An toàn vệ sinh viên tại đơn vị, Tổ, Đội sản xuất. Cách kiểm tra, kiểm soát công tác an toàn, vệ sinh lao động của An toàn vệ sinh viên; Phổ biến, rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động và chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2021; Đối thoại công tác ATVSLĐ giữa lãnh đạo, Công đoàn Công ty và Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cán bộ an toàn chuyên trách và mạng lưới an toàn vệ sinh viên các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh các điểm cầu truyền hình

Sau khi huấn luyện, các học viên phải thực hiện: Bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận để đánh giá kết quả. Qua khóa huấn luyện này, lãnh đạo Công đoàn các cơ sở cán bộ an toàn chuyên trách, an toàn vệ sinh viên sẽ chủ động kiểm tra, kiểm soát công tác ATVSLĐ tại cơ sở, đảm bảo hạn chế thấp nhất những rủi ro về người và chi phí cho doanh nghiệp.

  • 26/07/2021 09:29
  • Hà Lâm, Ngọc Diệp - PC Sơn La