• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt khó xây dựng tập đoàn kinh tế mạnh

Trong 89 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ngược dòng lịch sử cách đây 89 năm, ngày 28/7/1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam; là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân đi dưới ngọn cờ cách mạng vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối năm 1924, đầu năm 1925, tại Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam - người đặt cơ sở lý luận cho Công đoàn Việt Nam đã đề ra tôn chỉ mục đích hoạt động của Công hội, đào tạo hàng loạt cán bộ ưu tú trong Tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội mà nòng cốt là Cộng Sản Đoàn. Người cũng đề ra việc “vô sản hoá” - đi vào các xí nghiệp hầm mỏ, đồn điền để vận động giáo dục công nhân vào tổ chức Công hội.

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa được tổ chức thành công vào tháng 01/2018 

Cuối năm 1928, đầu năm 1929, nhiều tổ chức Công hội đỏ được thành lập và phát triển ở các xí nghiệp, dần dần được thống nhất thành tổng Công hội đỏ cấp tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hòn Gai).

Ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, Đại hội thành lập tổng Công hội đỏ miền Bắc đã khai mạc. Đại hội thông qua các nhiệm vụ đấu tranh và điều lệ tóm tắt, quyết định ra tờ báo Lao động và tạp chí Công hội đỏ, bầu Ban Chấp hành.

Tiếp đó, các tổng Công hội đỏ ở miền Trung, miền Nam, được thành lập. Từ năm 1930, tổng Công hội đỏ đã hoạt động khắp cả nước. Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công Đoàn Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn.

Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28/7/1929, ngày Đại hội thành lập tổng Công hội đỏ đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam làm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam. Đại hội đại biểu Công Đoàn toàn quốc lần V (tháng 11/1983) họp tại Thủ đô Hà Nội đã nhất trí thông qua nghị quyết lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” viết năm 1927, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh tính chất và nhiệm vụ của Công hội là: “Tổ chức Công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”.

Sự ra đời của Công đoàn cách mạnh Việt Nam có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Khẳng định luận điểm nổi tiếng của Lênin đó là “Giai cấp công nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng chỉ phát triển và chỉ có thể phát triển bằng con đường Công đoàn, bằng sự tác động qua lại giữa Công đoàn và Đảng của giai cấp công nhân, chứ không thể bằng con đường nào khác’’.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đến tháng 7/2018:

- Tổng số 104.643 đoàn viên/105.182 người lao động (đạt tỷ lệ 99%).

- Gồm 9 công đoàn cấp trên cơ sở là công đoàn các Tổng công ty và 29 công đoàn cơ sở trực thuộc là những đơn vị hạch toán trực thuộc Tập đoàn.

- Tại 9 công đoàn cấp trên cơ sở, có 218 công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số 1.236 công đoàn bộ phận và 4.832 tổ công đoàn.

Cùng với lịch sử phát triển của đất nước và của ngành Điện, Công đoàn Điện lực Việt Nam luôn song hành với chuyên môn trong công tác chăm lo đời sống việc làm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động vì sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam.

Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng trải qua các tên gọi khác nhau, qua các thời kỳ: Công đoàn ngành Điện Than Việt Nam (giai đoạn 1971-1980), được thành lập ngày 14/01/1971 theo Quyết nghị số 15/QN - Tổng Công đoàn Việt Nam; Công đoàn Điện lực Việt Nam (giai đoạn 1981-1987); Công đoàn Năng lượng Việt Nam (giai đoạn 1987-1996); Công đoàn Tổng công ty Điện lực Việt Nam (giai đoạn 1996 - 2000), trực thuộc Công đoàn Công nghiệp Việt Nam. Từ năm 2000 đến nay, Công đoàn Điện lực Việt Nam trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với 5 kỳ Đại hội.

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa được tổ chức thành công vào tháng 01/2018 đã đề ra những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Điện trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Các phong trào thi đua của Công đoàn ĐLVN phát động đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của EVN đề ra

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn và người lao động trong Tập đoàn; tham gia tích cực việc tái cơ cấu ngành Điện trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; thực hiện tốt các chủ đề của EVN với mục tiêu xây dựng tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và an ninh quốc phòng của đất nước.

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Điện cùng nhau đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, thi đua lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam sẽ được tổ chức vào cuối năm 2018.

Các tên gọi của Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ:

1. Công hội đỏ (1929 - 1935);

2. Nghiệp đoàn, Hội Ái Hữu (1936 - 1939);

3. Hội công nhân Phản Đế (1939 - 1941);

4. Công nhân cứu quốc (1941 - 1945);

5. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (1946 - 1961);

6. Tổng Công đoàn Việt Nam (1961 - 1988);

7. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (1988 đến nay).

 

  • 27/07/2018 07:51
  • Bản tin Công đoàn ĐLVN số tháng 7/2018
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét