• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Những khoản tiền mà người lao động bị trừ khi nhận lương hàng tháng

Có 3 khoản tiền mà người lao động bị trừ khi nhận lương hàng tháng.

 1. Đóng các loại bảo hiểm

Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Do đó, hàng tháng người lao động sẽ phải trích từ tiền lương một số tiền nhất định để tham gia các khoản bảo hiểm này, cụ thể:

- Bảo hiểm xã hội: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Bảo hiểm y tế: 1,5% tiền lương. Bởi theo quy định tại Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng là 4,5% tiền lương.

Trong đó, người sử dụng lao động đóng 2/3 (tương ứng 3%) và người lao động đóng 1/3 (tương ứng 1,5%).

- Bảo hiểm thất nghiệp: 1% tiền lương (căn cứ điểm a khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm).

2. Nộp Đoàn phí công đoàn nếu người lao động là Đoàn viên

Mức nộp: 1% tiền lương.

3. Nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

Người phải nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú, có thu nhập chịu thuế.

Trong đó, thu nhập chịu thuế là thu nhập đã trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học…

Từ ngày 01/7/2020, chỉ người có thu nhập lớn hơn 11 triệu đồng (nếu không có người phụ thuộc) mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Thêm 1 người phụ thuộc sẽ được giảm trừ thêm 4,4 triệu đồng/tháng.

Cách tính lương của người lao động theo ngày công được tính theo công thức sau:

Tiền lương/ngày = Tiền lương tháng : số ngày làm việc bình thường

Trong đó: Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động. Số ngày làm việc bình thường: Tối đa không quá 26 ngày.

https://laodong.vn/cong-doan/nhung-khoan-tien-ma-nguoi-lao-dong-bi-tru-khi-nhan-luong-hang-thang-830938.ldo

MINH PHƯƠNG (BÁO LAO ĐỘNG)

  • 27/08/2020 09:23
  • Theo: congdoan.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét