• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Thực hiện Công văn số 459-CV/ĐU ngày 12/11/2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tuyên truyền Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Công đoàn Điện lực Việt Nam đăng tải tài liệu tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Nội dung Đề cương tuyên truyền đính kèm theo:

  • 22/11/2021 10:52
  • Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn ĐLVN

Các Tin khác