Tra cứu văn bản

Số/ ký hiệu 52/HD-CĐĐVN-CSPL
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện báo cáo ATVSLĐ và khen thưởng thi đua chuyên đề BHLĐ.
Ngày ban hành 03/03/2015
Ngày hiệu lực 03/01/2015
Ngày hết hiệu lực 03/03/2015
Đơn vị ban hành
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Người ký Khuất Quang Mậu
Trích yếu

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số: 52/HD-CĐĐVN-CSPL     

V/v: Hướng dẫn thực hiện báo cáo ATVSLĐ  và khen thưởng thi đua chuyên đề BHLĐ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  03  tháng 3 năm 2015

 

 

                Kính gửi:  Các Công đoàn trực thuộc

          Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 về việc Ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn và Hướng dẫn số 168/HD- TLĐ ngày 10/02/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về khen thưởng thi đua chuyên đề "Xanh- Sạch- Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 của Bộ lao động - Thương binh và xã hội - Bộ y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

Để thực hiện thống nhất biểu mẫu báo cáo về công tác an toàn vệ sinh lao động hằng năm. Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc thực hiện những nội dung dưới đây:

I. Công tác báo cáo:

a. Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm:

- Định kỳ 6 tháng và hằng năm, đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết công tác AT VSLĐ với các nội dung: Phân tích các kết quả, các thiếu sót, tồn tại và các bài học kinh nghiệm; tổ chức khen thưởng đối với các đơn vị và cá nhân làm tốt công tác ATVSLĐ, phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

- Việc sơ kết, tổng kết được thực hiện từ cấp phân xưởng, đội sản xuất lên đến cấp Công ty, Tổng công ty.

b. Báo cáo công tác ATVSLĐ:  Thực hiện báo cáo định kỳ một năm 2 lần (báo cáo 6 tháng và báo cáo năm).

- Báo cáo 6 tháng đầu năm phải gửi Trước ngày 30 tháng 6.

- Báo cáo năm phải gửi trước ngày 30 tháng 11.

(Mẫu số 11 ) kèm theo.

II. Đăng ký thi đua

- Hằng năm các Công đoàn trực thuộc tổ chức cho tập thể, cá nhân đăng ký thi đua thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

- Danh sách đăng ký để:

+ Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Cờ, Bằng khen chuyên đề " Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".

+ Công đoàn Điện lực Việt Nam xét và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ, Bằng khen chuyên đề " Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".

+ Gửi về Công đoàn Điện lực Việt Nam (qua Ban Chính sách pháp luật) trước ngày 30/11 hằng năm. Đơn vị  nào không đăng ký thì không được xét khen thưởng.

(Mẫu số 06 ) kèm theo.

III.  Hồ sơ đề nghị khen thưởng: Gồm (02 bộ) gốc.                                       

-  Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban thường vụ (Ban chấp hành) Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên cơ sở (mẫu số 01) kèm theo.

-  Danh sách và tóm tắt thành tích các tập thể (mẫu số 2); các cá nhân (mẫu số 3) kèm theo.

-  Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị được tặng Cờ hoặc Bằng khen, có xác nhận của cấp đề nghị khen thưởng (đơn vị cơ sở Mẫu số 4; đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở Mẫu số 5); cá nhân (mẫu số 10).

- Biên bản chấm điểm thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ" (mẫu số 7 hoặc mẫu số 8 hoặc mẫu số 9) kèm theo.

IV. Thực hiện.

          Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế công văn số 66/CV-CĐĐVN-CSPL ngày 28/3/2011 về việc thực hiện công tác ATVSLĐ và khen thưởng chuyên đề BHLĐ.

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Công đoàn Điện lực Việt Nam (qua Ban CSPL) để xem xét giải quyết./.

                                                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

 

Nơi nhận:                                                                                                                  CHỦ TỊCH                                                          

- Như trên (Để thực hiện);                                                         

- Thường trực CĐĐVN;

- Ban biên tập Website CĐĐVN;

- Lưu: VT, CSPL.                                                                                                              Đã ký                                 

                                                                                                                           Khuất Quang Mậu

 

Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

Lĩnh vực văn bản

Đơn vị ban hành