Tra cứu văn bản

Số/ ký hiệu 23/CĐĐVN-CSPL
Tên văn bản Những định hướng hoạt động công tác ATLĐ, VSLĐ năm 2015 và những năm tiếp theo
Ngày ban hành 26/01/2015
Ngày hiệu lực 26/01/2015
Ngày hết hiệu lực 26/01/2015
Đơn vị ban hành
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Người ký Khuất Quang Mậu
Trích yếu

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

     CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số: 23/CĐĐVN-CSPL     

V/v: Những định hướng hoạt động công tác ATLĐ, VSLĐ năm 2015 và những năm tiếp theo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  26  tháng  01  năm 2015

 

                       Kính gửi:  Các Công đoàn trực thuộc

    Thời gian qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã quan tâm, chỉ đạo công tác ATLĐ, VSLĐ, ban hành nhiều Chỉ thị về thực hiện các biện pháp ngăn ngừa TNLĐ. Tổ chức các Hội thảo chuyên đề về "Các giải pháp ngăn ngừa và giảm thiểu tai nạn lao động" (năm 2010); "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV" (năm 2014).

Tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, năm 2014 đã xảy ra TNLĐ, TNGT cụ thể như sau:

- Tai nạn lao động: Xảy ra 25 vụ TNLĐ, trong đó làm 06 người tử vong (03 người tử vong do rủi ro), 14 người bị thương nặng, 06 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm 2013, số vụ TNLĐ, số người tử vong, số người bị thương đều giảm.

- Tai nạn giao thông "được coi là tai nạn lao động":  Xảy ra 21 vụ TNGT, trong đó làm 10 người tử vong, 13 người bị thương nặng, 01 người bị thương nhẹ.

          Qua kiểm tra nắm tình hình tại một số đơn vị để xẩy ra TNLĐ, việc chấp hành kỷ luật vận hành, nội quy, qui trình, qui chuẩn, qui phạm trang bị điện và khả năng quan sát, nhận biết khu vực nguy hiểm chưa tốt dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn điện và bị phóng điện, điện giật...ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ qui trình qui phạm của người lao động tại nơi làm việc chưa nghiêm túc.

        Một nguyên nhân dẫn đến xảy ra TNLĐ có một phần do nhận thức của người sử dụng lao động chưa thật đầy đủ,  như quan tâm bố trí nhân lực làm công tác an toàn, chưa kiểm soát hết khối lượng công việc diễn ra trên lưới điện, lĩnh vực công tác dễ xảy ra TNLĐ, thiếu đôn đốc kiểm tra giám sát nhất là trong việc phát hiện, xử lý vi phạm về công tác quản lý kỹ thuật, vi phạm nội quy, quy trình an toàn chưa kịp thời; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện tay nghề, kiểm tra sát hạch quy trình, quy chuẩn chất lượng chưa đạt yêu cầu, chưa đảm bảo chất lượng, còn mang tính hình thức. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoạt động chưa hiệu quả.

Những định hướng hoạt động công tác ATLĐ, VSLĐ nhằm giảm thiểu TNLĐ trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện:

          Một là, kiện toàn lại đội ngũ làm công tác an toàn từ tổ, đội, phân xưởng, Chi nhánh, Điện lực, Truyền tải đến các Công ty. Lựa chọn cán bộ an toàn có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, có tâm huyết với công việc để phụ trách công tác an toàn.

          Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn- vệ sinh lao động; chấp hành quy chuẩn, tiêu chuẩn, các biện pháp làm việc an toàn và phát hiện kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn, vệ sinh trong sản xuất, vi phạm quy trình an toàn điện. Tăng cường công tác tự kiểm tra đánh giá tại cơ sở về công tác ATLĐ, VSLĐ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về an toàn giao thông cho người lao động nhất là lực lượng lao động phải di chuyển bằng xe máy. Thực hiện nghiêm túc chế độ tổ sản xuất hoặc đơn vị công tác sinh hoạt đầu giờ làm việc về sản xuất - an toàn với thời gian hợp lý, nhanh gọn, hiệu quả.

          Ba là, chỉ đạo các đơn vị nâng cao hiệu quả của công tác huấn luyện AT-VSLĐ, nội dung huấn luyện cần phải ngắn gọn, thiết thực, chỉ rõ các công việc cần làm phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường công tác đào tạo kỹ năng phòng tránh TNLĐ, nhận biết rủi ro trong quá trình sản xuất cho công nhân lao động trực tiếp để giảm thiểu TNLĐ, tăng cường công tác giám sát, đôn đốc thường xuyên và kịp thời.

          Bốn là, công đoàn các cấp cần có giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV, phối hợp với chuyên môn để quản lý và hướng dẫn đội ngũ này hoạt động hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa TNLĐ, tránh hình thức.

          Năm là, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất tại hiện trường để phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những sai phạm của người lao động trong sản xuất.  

          Sáu là, để giảm bớt căng thẳng cho người lao động khi công tác ngoài hiện trường, lãnh đạo đơn vị phải tính toán, bố trí đủ thời gian cho các đội công tác hoàn thành công việc, cố gắng tránh những thời điểm thời tiết quá xấu (trừ trường hợp bất khả kháng). Nhất thiết phải lập kế hoạch triển khai các công việc một cách chi tiết, trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo khảo sát kỹ hiện trường, lập phương án triển khai, đề ra các biện pháp an toàn cho từng vị trí công việc, chuẩn bị tốt vật tư, vật liệu, dụng cụ đồ nghề, phương tiện vận tải, làm tốt các thủ tục đóng cắt điện, bố trí hợp lý nhân lực trong đơn vị và điều chuyển nhân lực hỗ trợ từ các đơn vị bạn khi cần thiết.

Bẩy là, trên cơ sở pháp luật hiện hành, Công đoàn phối hợp với chuyên môn rà soát, bổ sung, xây dựng chế tài xử phạt nghiêm những người vi phạm quy trình an toàn điện, vi phạm kỷ luật lao động, có những sai phạm trong quản lý, điều hành dẫn đến TNLĐ; xây dựng quy chế động viên, khen thưởng kịp thời những người phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai phạm, những nguy cơ có thể dẫn tới sự cố, tai nạn trong lao động.

Tám là, định kỳ 6 tháng và hằng năm, phải tổ chức sơ kết, tổng kết công tác an toàn- vệ sinh lao động, với các nội dung: Phân tích các kết quả, các thiếu sót, tồn tại và các bài học kinh nghiệm; tổ chức khen thưởng đối với các đơn vị và cá nhân làm tốt công tác an toàn- vệ sinh lao động tại đơn vị; phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn- vệ sinh lao động; Khuyến khích động viên các đơn vị áp dụng tiến bộ khoa học vào công tác giảm thiểu TNLĐ, để nhân rộng, áp dụng.

 

                                                                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                                         CHỦ TỊCH

- Như kính gửi (Để thực hiện);   

- Thường trực CĐĐVN;

- Website CĐĐVN;                                                                                               Đã ký

- Lưu: VT, CSPL.                                                                                        Khuất Quang Mậu

 

 

Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

Văn bản khácLĩnh vực văn bản

Đơn vị ban hành