Tra cứu văn bản

Số/ ký hiệu 31/CĐĐVN-CSPL
Tên văn bản Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-BCH ngày 08/7/2005.
Ngày ban hành 26/01/2015
Ngày hiệu lực 26/01/2015
Ngày hết hiệu lực 26/01/2015
Đơn vị ban hành
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Người ký Khuất Quang Mậu
Trích yếu

TỔNG LIÊN ÐOÀN LAO ÐỘNG VIỆT NAM                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     CÔNG ÐOÀN ÐIỆN LỰC VIỆT NAM                                             Ðộc lập-Tự do-Hạnh phúc
       
Số: 31/CÐÐVN-CSPL                                                                     Hà Nội, ngày  26  tháng  01  năm 2015
V/v: Tổng kết 10 năm thực hiện
Nghị quyết 5b/NQ-BCH ngày 08/7/2005.

            Kính gửi:  Các Công đoàn trực thuộc
 
Thực hiện văn bản số 1778/TLÐ ngày 01/12/2014 về tổng kết năm 2014, một số nội dung trong tâm công tác QHLÐ năm 2015.
Ðể đánh giá tình hình thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của các đơn vị trực thuộc (10 năm) từ năm 2005 - 2015.
Ban thường vụ Công đoàn Ðiện lực Việt Nam yêu cầu các Công đoàn trực thuộc tổ chức tổng kết 10 năm (2005- 2015) thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-BCH ngày 08/7/2005 tại cấp mình với những nội dung cụ thể dưới đây:
1. Công tác thông tin tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động.
2. Tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện luật pháp, công tác kiểm tra giám sát chỉ đạo chính sách về bảo hộ lao động (BHLÐ).
3. Hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác BHLÐ.
4. Chất lượng nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật BHLÐ; chất lượng đào tạo cán bộ BHLÐ của hệ thống công đoàn.
5. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước, với người sử dụng lao động trong công tác ATLÐ, VSLÐ.
6. Củng cố, kiến toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác BHLÐ.
Lưu ý: Mọi nội dung nêu trên các Công đoàn trực thuộc phải phân tích đánh giá cho được những mặt thuận lợi, khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm đưa công tác ATLÐ, VSLÐ trong thời gian thực hiện hiệu quả hơn.
Nhận được văn bản này các Công đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện và gửi báo cáo tổng kết 10 năm, cùng với bản tổng hợp số liệu theo mẫu phụ lục gửi kèm về Công đoàn Ðiện lực Việt Nam (Ban chính sách pháp luật) trước ngày 30/6/2015. Công đoàn Ðiện lực Việt Nam dự kiến tổ chức tổng kết vào trung tuần tháng 7 năm 2015 và tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn.

 

Gửi vào địa chỉ  Email: nguyenvanlien58@yahoo.com
                                                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                                                       CHỦ TỊCH
- Như kính gửi (Ðã thực hiện);   
- Thường trực CÐÐVN;
- Website CÐÐVN;                                                                                             Ðã ký
- Lưu: VT, CSPL.                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                Khuất Quang Mậu

Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Ghi chú
File văn bản (Download)

Văn bản khácLĩnh vực văn bản

Đơn vị ban hành