Một số hình ảnh tại Hội diễn Văn nghệ CNVCLĐ EVN năm 2014