Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam